Childproof - CIPOF.


Childproof (CIPOF) është një OJQ e njohur nga Ministria e Shërbimeve
Publike në Kosovë.
E themeluar në vitin 2008, ajo fokusohet në zhvillimin e komunitetit
dhe ka qëllime në Arsim, me vëmendje të veçantë në Arsimin parashkollor.


Misioni i CIPOF përfshin:


a)  Zhvillimi arsimor i fëmijëve parashkollor përmes metodologjive të reja për mësimdhënie
b)  Edukimi në paqës dhe menaxhimi i konflikteve në shkolla
c) Trajnimi i mësuesve dhe ndërgjegjësimi i komunitetit lokalë për të drejtat e fëmijëve


Personeli  CIPOF përbëhet nga një koordinator, dy edukatore (me detyra të ndryshme në ndërmjetësim, edukimin kulturor dhe verifikimin) dhe një ekip të trajnerëve lokalë (me një licencë të vlefshme të lëshuar nga Ministria e Arsimit në Kosovë).


                                                                    --------------------


Childproof (CIPOF) is a NGO recognized by the Ministry of Public Services in Kosovo. Founded in 2008, it focuses on community development and has goals in education with particular attention to preschool.

 

The mission of CIPOF includes:

 

a) educational development of preschoolers through innovative teaching methods;

b) teaching peace and conflict management in schools;

c) training teachers and raising local community awareness on the children’s rights.

 

The CIPOF staff is composed of a Coordinator, two educators (with different tasks in education, cultural mediation and verification) and a team of local trainers (with a valid license issued by the Ministry of Education in Kosovo).