TRAJNIM MË NËNA - 13.12.2012 


Përmbajtja e trajnimit :
Edukimi i fëmijëve në ambientete familjare dhe shkollore - si mund të edukohën fëmijët nga prindërit.

Trajnime

Trajnime të metodës Majeutike, metode kjo e akredituar dhe e monitoruar nga MASHT-i, duke gjetur përhapje ne shume institucione parashkollore  publike dhe  private të Kosovës.

Metoda Majeutike I, II, III ( tre module, janë trajnuar rreth 800 edukatore në vend ).